ඔවදන්

නොකිළිටි සිතින් දහම දකිමු

2:00 PM
ඔවදන්

වේදනා මුල් සිඳ දමමු

1:51 PM
ඔවදන්

අර්ථවත් ජීවිතයක්

2:34 PM
භාවනා

ආනාපාන සතිය

12:53 PM

ShareThis