අටසිල්

පන්සිල් සමග පොහොය අටසිල් සමාදානය

9:41 AM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~