පොහොය

මැදින් මස පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය

12:59 AM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~