පොහොය

වෙසක් මස පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

9:46 PM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~