දුරුතු

දුරුතු මස පුර පසළොස්වක පෝය දිනය

9:17 PM
උඳුවප්

උඳුවප් මස පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

8:28 PM
ඉල්

ඉල් මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

9:55 PM
පොහොය

වප් මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

10:19 PM
පොහොය

බිනර මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

10:09 PM
නිකිණි

නිකිණි මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

10:03 PM
ඇසළ

ඇසළ මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

10:00 PM
පොසොන්

පොසොන් මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

9:44 PM
පොහොය

වෙසක් මස පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

9:46 PM
පොහොය

බක් මස පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

8:29 PM
පොහොය

මැදින් මස පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය

12:59 AM
නවම්

නවම් මස පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය

8:41 PM
Dalada Waruna

2016 February 22 Dalada Waruna Paper

8:57 PM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~