ඉල්

ඉල් මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

9:55 PM
පොහොය

වප් මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

10:19 PM
පොහොය

බිනර මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

10:09 PM
නිකිණි

නිකිණි මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

10:03 PM
ඇසළ

ඇසළ මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

10:00 PM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~