නවම්

නවම් මස පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය

8:41 PM
Dalada Waruna

2016 February 22 Dalada Waruna Paper

8:57 PM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~