දුරුතු

දුරුතු මස පුර පසළොස්වක පෝය දිනය

9:17 PM
උඳුවප්

උඳුවප් මස පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

8:28 PM
ඉල්

ඉල් මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

9:55 PM
පොහොය

වප් මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

10:19 PM
පොහොය

බිනර මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

10:09 PM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~