ඇසළ පෙරහර

ඇසළ පෙරහර මංගල්ලය අසිරිමත් කරවන උඩරට කලාකරුවෝ

12:58 AM
ඇසළ පෙරහර

ඇසළ පෙරහර මංගල්ලය සංවිධානය වන අයුරු. (අතීතයේ හා වර්තමානයේ)

12:38 AM
ඇසළ පෙරහර

ඇසළ පෙරහර මංගල්ලය හා බැඳුනු චාරිත්‍ර විධි

12:13 PM
ඔවදන්

නොකිළිටි සිතින් දහම දකිමු

2:00 PM
ඔවදන්

වේදනා මුල් සිඳ දමමු

1:51 PM
ඔවදන්

අර්ථවත් ජීවිතයක්

2:34 PM
භාවනා

ආනාපාන සතිය

12:53 PM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~