පොහොය

බක් මස පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

8:29 PM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~