චින්තන

බුදු දහමින් හෙළිවන නව චින්තනය

9:48 PM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~