පොසොන්

පොසොන් මස පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය

9:44 PM
"යමෙක් ධර්මය දකී ද හේ මා දකී"
~බුදුරජාණන් වහන්සේ~